EnglishFrench

Transcriptions de Léni en japonais

Léni Prénom francophone

Prononciation :
Prononciation du prénom en alphabet phonétique :
[ leni ]
Prononciation francophone en français simplifié :
léni

Transcription :

En katakana : レニ

En hiragana : れに

En lettres latines : RENI

Niveau de fidélité : 96.3%

Phonétique japonaise : [ ɽeni ]

Prononciation en français : léni

» Plus d'options d'affichage pour
RENI
Noms similaires
» Alerick (FR) » Alesia (FR) » Alessia (FR) » Alessio (FR) » Alexi (FR) » Alexia (FR) » Alexian (FR) » Alexie (FR) » Alexime (FR) » Alexine (FR) » Alexio (FR) » Alexis (FR) » Bleiz (FR) » Caleigh (FR) » Clélia (FR) » Clélie (FR) » Clervie (FR) » Eleïs (FR) » Fleix (FR) » Glejdis (FR) » Kleidir (FR) » Klervi (FR) » Klervie (FR) » Leïa (FR) » Leiann (FR) » Leikia (FR) » Léïla (FR) » Leilany (FR) » Leïlla (FR) » Leina (FR) » Leine (FR) » Leis (FR) » Lélia (FR) » Lélio (FR) » Lénie (FR) » Lennie (FR) » Léoni (FR) » Léonie (FR) » Léonis (FR) » Leonita (FR) » Lesia (FR) » Leslie (FR) » Lettie (FR) » Leviel (FR) » Levis (FR) » Lewis (FR) » Léxia (FR) » Lexie (FR) » Leynia (FR) » Lezia (FR) » Lezzio (FR) » Lolesio (FR) » Malecia (FR) » Valetin (FR) » Lenny (FR) » Lény (FR) » Doreen (EN) » Eileen (EN) » Jenifer (EN) » Dennson (EN) » Haven (EN) » Imogen (EN) » Arlene (EN) » Gene (EN) » Allen (EN) » Arlen (EN) » Alena (EN) » Alden (EN) » Aileen (EN) » Enola (EN) » Arwenna (EN) » Eugene (EN) » Aspen (EN) » Gwen (EN) » Athena (EN) » Helena (EN) » Austen (EN) » Jalen (EN) » Ayden (EN) » Denley (EN) » Aylen (EN) » Denzel (EN) » Ben (EN) » Eden (EN) » Bennett (EN) » Ellen (EN) » Benny (EN) » Essence (EN) » Bento (EN) » Eyleen (EN) » Benton (EN) » Glen (EN) » Bowen (EN) » Halden (EN) » Braden (EN) » Heaven (EN) » Brenda (EN) » Henry (EN) » Brendon (EN) » Jaden (EN) » Brendy (EN) » Jayden (EN) » Brennon (EN) » Denise (EN) » Brent (EN) » Dennis (EN) » Brenton (EN) » Denver (EN) » Caileen (EN) » Domenic (EN) » Camden (EN) » Dryden (EN) » Carlene (EN) » Eiden (EN) » Carmen (EN) » Elena (EN) » Celene (EN) » Enid (EN) » Cheyen (EN) » Enrique (EN) » Cleenx (EN) » éthen (EN) » Coleen (EN) » Evaleen (EN) » Fenton (EN) » Colleen (EN) » Colleen (EN) » Genesis (EN) » Colten (EN) » Glenn (EN) » Corben (EN) » Hadden (EN) » Cullen (EN) » Halen (EN) » Dalen (EN) » Hayden (EN) » Dalena (EN) » Helen (EN) » Daren (EN) » Hennie (EN) » Darien (EN) » Holden (EN) » Darlene (EN) » Irene (EN) » Darren (EN) » Jailene (EN) » Daven (EN) » Jaren (EN) » Dayven (EN) » Jena (EN) » Selena (EN) » Jenna (AR) » Gena (AR) » Senem (OT) » Weena (OT) » Leenoa (OT) » Morena (OT) » Fendy (OT) » Jenahye (OT) » Kaden (EN) » Kalen (EN) » Jorden (EN) » Julien (EN) » Joleen (EN) » Jensen (EN) » Jenny (EN) » Jasenda (AR) » Karen (EN) » Endy (OT) » Karsten (EN) » Henda (OT) » Katleen (EN) » Kency (OT) » Kaylen (EN) » Luken (OT) » Keenaan (EN) » Rayden (OT) » Keenan (EN) » Stevens (OT) » Keene (EN) » Zenitsu (OT) » Kelene (EN) » Heniya (AR) » Kellen (EN) » Djenna (OT) » Ken (EN) » Enora (OT) » Kenda (EN) » Gulsen (OT) » Kendall (EN) » Ibendax (OT) » Kendra (EN) » Jyoveen (OT) » Kenia (EN) » Keyven (OT) » Kennedy (EN) » Ljéna (OT) » Kenneth (EN) » Mariene (OT) » Kenny (EN) » Olena (OT) » Kent (EN) » Rubben (OT) » Kenway (EN) » Shaden (OT) » Kenya (EN) » Timenzo (OT) » Kenyin (EN) » Yohen (OT) » Kenyon (EN) » Enys (AR) » Kenzie (EN) » Hadjene (AR) » Keven (EN) » Ihsen (AR) » Kiren (EN) » Jennah (EN) » Kirsten (EN) » Eileen (OT) » Kristen (EN) » Enis (OT) » Laken (EN) » Evens (OT) » Landen (EN) » Genesa (OT) » Lauren (EN) » Hanene (OT) » Leena (EN) » Hennyse (OT) » Lena (EN) » Imene (OT) » Leween (EN) » Jeroen (OT) » Lilyjen (EN) » Kalden (OT) » Loogens (EN) » Kensoah (OT) » Loreen (EN) » Kyen (OT) » Loren (EN) » Léno (OT) » Lorena (EN) » Loreno (OT) » Lorenzo (EN) » Lylwenn (OT) » Makenna (EN) » Mendio (OT) » Marlena (EN) » Néni (OT) » Marlene (EN) » Papken (OT) » Marveen (EN) » Reni (OT) » Maureen (EN) » Sathyen (OT) » Mayleen (EN) » Senny (OT) » Mckenna (EN) » Sien (OT) » Méen (EN) » Tenten (OT) » Megwen (EN) » Venace (OT) » Morven (EN) » Xhender (OT) » Nathen (EN) » Zameena (OT) » Nolwenn (EN) » Aïden (EN) » Noreen (EN) » Faten (AR) » Ogden (EN) » Hacen (AR) » Olvens (EN) » Hassene (AR) » Olwen (EN) » Houssen (AR) » Oren (EN) » Imen (AR) » Osheen (EN) » Jénane (AR) » Owen (EN) » Dienita (OT) » Phoenix (EN) » Dyhwen (OT) » Praveen (EN) » Enaya (OT) » Quentin (EN) » Enia (OT) » Quinten (EN) » Enoah (OT) » Raven (EN) » Enzy (OT) » Ravenne (EN) » Eymen (OT) » Rene (EN) » Florent (OT) » Renee (EN) » Gent (OT) » Renfred (EN) » Gwennan (OT) » Renwick (EN) » Hasten (OT) » Reuben (EN) » Hendy (OT) » Rowena (EN) » Heyden (OT) » Ruben (EN) » Ielena (OT) » Ryesen (EN) » Jasleen (OT) » Sargent (EN) » Jenessy (OT) » Jermena (AR) » Jolene (OT) » Jihene (AR) » Kahenat (OT) » Kahena (AR) » Kenaito (OT) » Kenaya (AR) » Kenji (OT) » Kenzi (AR) » Kenzy (OT) » Laena (AR) » Komeng (OT) » Léna (AR) » Laouenn (OT) » Marwen (AR) » Len (OT) » Menekse (AR) » Lenzo (OT) » Mennad (AR) » Loreena (OT) » Mensur (AR) » Louéna (OT) » Moemen (AR) » Lwenass (OT) » Moumen (AR) » Maixent (OT) » Nasreen (AR) » Maxent (OT) » Nourhen (AR) » Menza (OT) » Raslen (AR) » Nayenka (OT) » Rayen (AR) » Nomena (OT) » Redhwen (AR) » Owen (OT) » Renas (AR) » Quenido (OT) » Sawsene (AR) » Renard (OT) » Selmen (AR) » Réno (OT) » Senay (AR) » Satenik (OT) » Sénéa (AR) » Senada (OT) » Smahen (AR) » Senio (OT) » Yamen (AR) » Seven (OT) » Yasmeen (AR) » Shenoy (OT) » Ylena (AR) » Sohenn (OT) » Zenabe (AR) » Sven (OT) » Adenis (OT) » Thorben (OT) » Akéna (OT) » Valène (OT) » Alen (OT) » Viken (OT) » Alseni (OT) » Wen (OT) » Aren (OT) » Yenok (OT) » Asen (OT) » Yrsen (OT) » Avenez (OT) » Zenebou (OT) » Axenia (OT) » Zenta (OT) » Ayène (OT) » Enny (AR) » Belén (OT) » Eren (AR) » Benicia (OT) » Fatène (AR) » Bénito (OT) » Ghassen (AR) » Benson (OT) » Hacene (AR) » Bixente (OT) » Hassen (AR) » Brendo (OT) » Hénia (AR) » Bulent (OT) » Heny (AR) » Chinen (OT) » Ihcène (AR) » Darleen (OT) » Ihssene (AR) » Deevens (OT) » Imène (AR) » Denki (OT) » Jawden (AR) » Dienaba (OT) » Sena (EN) » Jenna (EN) » Jihen (AR) » Senna (EN) » Jinène (AR) » Seren (EN) » Kemen (AR) » Serena (EN) » Kenza (AR) » Sheena (EN) » Kephren (AR) » Shereen (EN) » Lahsen (AR) » Sienna (EN) » Maideen (AR) » Soyena (EN) » Mazen (AR) » Spencer (EN) » Menji (AR) » Stephen (EN) » Mennel (AR) » Steven (EN) » Meyvens (AR) » Tegwen (EN) » Mohsen (AR) » Terence (EN) » Mouzen (AR) » Tien (EN) » Norimen (AR) » Tifenn (EN) » Parveen (AR) » Tilden (EN) » Rawene (AR) » Trent (EN) » Razen (AR) » Trenton (EN) » Renade (AR) » Tyfenn (EN) » Sabreen (AR) » Vicente (EN) » Sawssen (AR) » Vincent (EN) » Sénam (AR) » Walden (EN) » Senda (AR) » Waren (EN) » Shaenez (AR) » Warren (EN) » Wateen (AR) » Waylen (EN) » Yaren (AR) » Wendel (EN) » Yazen (AR) » Wendie (EN) » Zena (AR) » Wendy (EN) » Aden (OT) » Xena (EN) » Ajenor (OT) » Xenos (EN) » Akeno (OT) » Yarden (EN) » Aliwen (OT) » Yowenn (EN) » Alsény (OT) » Zeenils (EN) » Armen (OT) » Zenia (EN) » Asena (OT) » Alena (GE) » Awena (OT) » Benita (GE) » Aycenur (OT) » Benno (GE) » Aymen (OT) » Carmen (GE) » Bengy (OT) » Carsten (GE) » Benissa (OT) » Clemens (GE) » Benji (OT) » Damien (GE) » Berken (OT) » Denis (GE) » Brendan (OT) » Denise (GE) » Briens (OT) » Deniz (GE) » Callen (OT) » Dennis (GE) » Colien (OT) » Domenic (GE) » Dayena (OT) » Domenik (GE) » Denaka (OT) » Doreen (GE) » Derhen (OT) » Eileen (GE) » Dieneba (OT) » Elena (GE) » Djene (OT) » Ellen (GE) » Djennah (OT) » Enrico (GE) » Eben (OT) » Enzo (GE) » Elleden (OT) » Etienne (GE) » Endrit (OT) » Eugen (GE) » Eneko (OT) » Hagen (GE) » Enida (OT) » Helen (GE) » Enna (OT) » Helena (GE) » Enoch (OT) » Helene (GE) » Enrique (OT) » Hendrik (GE) » Erdene (OT) » Henrik (GE) » Ewen (OT) » Irena (GE) » Feben (OT) » Irene (GE) » Figen (OT) » Jelena (GE) » Florien (OT) » Jenifer (GE) » Genji (OT) » Jenna (GE) » Gökmen (OT) » Jenny (GE) » Guven (OT) » Jens (GE) » Haimen (OT) » Jochen (GE) » Harena (OT) » Jörgen (GE) » Helwen (OT) » Julien (GE) » Hendrix (OT) » Jürgen (GE) » Henk (OT) » Karen (GE) » Herenui (OT) » Karsten (GE) » Hosheng (OT) » Ken (GE) » Idène (OT) » Kenneth (GE) » Ilenia (OT) » Kersten (GE) » Ismene (OT) » Klemens (GE) » Jayveen (OT) » Laurens (GE) » Jenaro (OT) » Laurent (GE) » Jénila (OT) » Laurenz (GE) » Jimena (OT) » Leen (GE) » Julen (OT) » Lena (GE) » Kaena (OT) » Lennart (GE) » Kaiyren (OT) » Lorena (GE) » Keenu (OT) » Lorenz (GE) » Kenami (OT) » Lorenzo (GE) » Kenhel (OT) » Madlen (GE) » Kenoune (OT) » Madlene (GE) » Kenz (OT) » Maren (GE) » Keren (OT) » Marleen (GE) » Kîen (OT) » Marlen (GE) » Ksénia (OT) » Marlena (GE) » Kyôgen (OT) » Marlene (GE) » Lawena (OT) » Maureen (GE) » Legende (OT) » Mientje (GE) » Lendi (OT) » Milena (GE) » Lenya (OT) » Nena (GE) » Lilwenn (OT) » Pien (GE) » Lollien (OT) » Renaldo (GE) » Lorena (OT) » Renate (GE) » Loten (OT) » Renato (GE) » Lucena (OT) » René (GE) » Lwenas (OT) » Renee (GE) » Lydwen (OT) » Ruben (GE) » Mackens (OT) » Serena (GE) » Malenya (OT) » Slaven (GE) » Maxence (OT) » Sören (GE) » Mendim (OT) » Sorenn (GE) » Mendy (OT) » Steffen (GE) » Merten (OT) » Styven (GE) » Naendra (OT) » Sven (GE) » Nehuèn (OT) » Svenja (GE) » Nolwenn (OT) » Torsten (GE) » Nurten (OT) » Verena (GE) » Onnenn (OT) » Vincent (GE) » Ozden (OT) » Vincenz (GE) » Penda (OT) » Vinzenz (GE) » Rawen (OT) » Vivien (GE) » Rayene (OT) » Wendika (GE) » Rengoku (OT) » Wenzel (GE) » Renis (OT) » Xenia (GE) » Rozenna (OT) » Yven (GE) » Saléna (OT) » Adden (AR) » Satheen (OT) » Adlen (AR) » Selen (OT) » Afenane (AR) » Sènan (OT) » Ahsen (AR) » Senid (OT) » Aimen (AR) » Senku (OT) » Aïven (AR) » Seny (OT) » Alperen (AR) » Sezen (OT) » Alyazen (AR) » Shaen (OT) » Amen (AR) » Sheyene (OT) » Aména (AR) » Silwen (OT) » Aménie (AR) » Sten (OT) » Aménis (AR) » Sudenaz (OT) » Athena (AR) » Taesen (OT) » Aymen (AR) » Thienon (OT) » Aymène (AR) » Thyven (OT) » Benni (AR) » Tuken (OT) » Bennu (AR) » Valens (OT) » Ceren (AR) » Venitia (OT) » Chaden (AR) » Wallens (OT) » Dayen (AR) » Wejdene (OT) » Djena (AR) » Wyden (OT) » Djeneba (AR) » Yen (OT) » Djenet (AR) » Ylienzo (OT) » Djeneta (AR) » Yovenn (OT) » Djihene (AR) » Yunen (OT) » Eden (AR) » Zenab (OT) » Elena (AR) » Zenei (OT) » Enes (AR) » Zenn (OT) » Enissa (AR) » Leyni (OT) » Aëleen (EN)

Grand dictionnaire de prénoms
transcrits en japonais

Nouvelle recherche

Entrez un prénom :

Rechercher un prénom composé.

Notre site utilise des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur.
En continuant votre navigation, vous consentez à l'utilisation de ces cookies.
Kazoku Ecrire le japonais
Kazoku
Ecrire le japonais
Kazoku Ecrire le japonais